Peter Kölln Bestätigt durch 
 

Vaad HaKaschrut

 

Blütenzarte Köllnflocken Parve
Echte Kölln Kernige Parve
Kölln Instant Flocken Parve
Kölln Schmelzflocken Parve
Kölln Schmelzflocken Dinkel-Hafer Parve
Kölln Schmelzflocken 5-Korn  Parve
Kölln zarte Dinkelkorn Flocken Parve
Kölln zarte Multikorn Flocken Parve
Kölln kernige Multikorn Flocken Parve
Kölln BALANCE Haferkleie Flocken Parve
Zarte Köllnflocken glutenfrei Parve